ایونت

هلدینگ راز موفقیت حاصل سالها تلاش مستمر مدیرانی زحمتکش و خستگی ناپذیر است که با جان و دل تلاش کردند و این مؤسسه را به جایگاهی بزرگ و جهانی رساندند. اکنون هلدینگ راز موفقیت مدیون دانش بی پایان و دستان توانای این بزرگواران است.